پرفا، برنام های جهانی برای زبان فارسی


پرفا، نخستین تلاش بخش خصوصی در یک مسیر ملی است؛ مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی نگارستان اندیشه درصدد برآمده تا کاستی های موجود در فعالی تهای مجموع ههای دیگر را با بهر هگیری از ظرفی تهای بخش خصوصی جبران کند. یکی از اهداف اصلی در برنامه ی آموزشی پرفا، جذب فراگیران زبان فارسی در قالب دور ههای آموزشیِ کوتا همدت، میان مدت و بلندمدت است. این برنامه در قالب همکاری با مراکز رسمی آموزش زبان فارسی در دانشگاه های کشور انجام می شود. مؤسسه نگارستان اندیشه برای تحقق این مهم، تفاه منامه های علمی و دانشگاهی متعددی را با بخش های مختلف منعقد کرده تا در جذب زبان آموز برای مراکز رسمی کشور، نقش یک شتا بدهنده را ایفا کند. همچنین تلاش برای عرضه و فروش کتاب های پرفا از طریق د هها نمایندگی در سراسر جهان، با هدف پرکردن جای خالی منابع آموزش زبان فارسی در دستور کار مؤسسه قرار دارد. مراکز آموزش زبان فارسی و دانشگاه ها می توانند از طریق عقد تفاه منام ههای همکاری از خدمات علمی و فرهنگی مؤسسه در تأمین منابع آموزشی و جذب زبا نآموزان بهره مند شوند.

نخستین چارچوبِ مرجع آموزش زبان فارسی


با توجه به ضرورتِ طراحی و تدوین یک چارچوب مرجع برای آموزش زبان فارسی، مرکز همکار یهای علمی و بی نالمللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از تألیف و انتشار کتابِ پژوهشیِ «چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان: حوز ههای دستور، واژه و کارکرد )برای سطوح پایه، میانی و پیشرفته( » )میردهقان و همکاران، 1395 ( حمایت کرد تا کاستی مذکور برطرف شود. این اثر با هدف ایجاد هماهنگی های بیشتر در نظام آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان و نیز شاخص و معیاری برای طراحی درسنامه های زبان فارسی و نیز به عنوان سنجه ای علمی برای آزمون سازان و آزمون گران در طراحی آزمو نهای مهارتی زبان فارسی تهیه و تدوین گردید. در این کتاب، با بومی سازی چارچوب مرجعِ اروپا براي آموزش زبان ، و با گزینش و سط حبندی سه حوزه ی دستور، واژگان و کارکرد برای زبان فارسی به ارائ هی چارچوبی جامع برای آموزش زبان فارسی پرداخته شده است.