دریافت فایل های صوتی

1 - پرفا مقدماتی - بخش اول (2.3MB)
2 - پرفا مقدماتی - بخش دوم (1.4MB)
3 - پرفا مقدماتی - بخش سوم (1.5MB)
4 - پرفا مقدماتی - بخش چهارم (1.5MB)
5 - پرفا مقدماتی - بخش پنجم (1.5MB)
6 - پرفا مقدماتی - بخش ششم (1.7MB)
7 - پرفا مقدماتی - بخش هفتم (2.1MB)
8 - پرفا مقدماتی - بخش هشتم (2.4MB)
9 - پرفا مقدماتی - بخش نهم (1.4MB)