دریافت فایل های صوتی

1 - پرفا 3 - بخش اول (23.3MB)
2 - پرفا 3 - بخش دوم (17.5MB)
3 - پرفا 3 - بخش سوم (20.6MB)
4 - پرفا 3 - بخش چهارم (23.9MB)
5 - پرفا 3 - بخش پنجم (21.5MB)
6 - پرفا 3 - بخش ششم (20.6MB)
7 - پرفا 3 - بخش هفتم (22MB)
8 - پرفا 3 - بخش هشتم (25.3MB)
9 - پرفا 3 - بخش نهم (21.3MB)
10 - پرفا 3 - بخش دهم (22.3MB)
11 - پرفا 3 - بخش یازدهم (20.3MB)
12 - پرفا 3 - بخش دوازدهم (22.6MB)