دریافت فایل های صوتی

1 - پرفا 2 - بخش اول (19.2MB)
2 - پرفا 2 - بخش دوم (15.6MB)
3 - پرفا 2 - بخش سوم (18.9MB)
4 - پرفا 2 - بخش چهارم (18.7MB)
5 - پرفا 2 - بخش پنجم (18.3MB)
6 - پرفا 2 - بخش ششم (20.6MB)
7 - پرفا 2 - بخش هفتم (21MB)
8 - پرفا 2 - بخش هشتم (27.4MB)
9 - پرفا 2 - بخش نهم (18.2MB)
10 - پرفا 2 - بخش دهم (18.2MB)
11 - پرفا 2 - بخش یازدهم (21.1MB)
12 - پرفا 2 - بخش دوازدهم (18.9MB)