دریافت فایل های صوتی

1 - پرفا 1 - بخش اول (9.7MB)
2 - پرفا 1 - بخش دوم (13.7MB)
3 - پرفا 1 - بخش سوم (10.2MB)
4 - پرفا 1 - بخش چهارم (11.8MB)
5 - پرفا 1 - بخش پنجم (11.7MB)
6 - پرفا 1 - بخش ششم (12.7MB)
7 - پرفا 1 - بخش هفتم (12.2MB)
8 - پرفا 1 - بخش هشتم (12.3MB)
9 - پرفا 1 - بخش نهم (14.5MB)
10 - پرفا 1 - بخش دهم (14.9MB)
11 - پرفا 1 - بخش یازدهم (13.8MB)
12 - پرفا 1 - بخش دوازدهم (12MB)