ایجاد تحول در آموزش جهانی زبان پارسی

مجموعه ی پرفا چیست؟

پرفا، مجموع های است جذاب و تلفیقی در آموزش چهارمهارت اصلی زبان فارسی به غیرفارسی زبانان. این مجموعه ی سه سطحی (شامل سطوح پایه، میانی و پیشرفته) برای فارسی آموزان علاقمند به استفاده موثر و کاربردی از زبان فارسی در زندگی روزمره بسیار کارآمد است و بخشهایی با تنوع محتوایی، موقعیتهایی برای تمرین بیشتر زبان فارسی، مهارت های تلفیقی و گسترهای وسیع از فعالیتهای صحبت کردن را شامل میشود.پرفا بر مبنای چارچوب مرجع آموزش زبان فارسی (Persian Reference Framework (PRF به غیر فارسی زبانان نگاشته شده است و فارسی آموزان را از سطح پایه (پرفا 1) به سطح میانی (پرفا 2) و سطح پیشرفته (پرفا 3) هدایت میکند. در این مجموعه ضمن تمرکز بر مهارتهای ارتباطی در هر سطح، از روششناسی ارتباطی و بروندادهای زبان آموزی (اهداف) استفاده شده است. در رسیدن به این مهم، آموزش زبان، مهارتها و توانشهای لازم در درسها، برای تحقق یک فعالیت ارتباطی گفتاری به کار رفته و در پایان هر درس در قالب یک برونداد کاربردی یادگیری با بیان «اکنون میتوانم» ارائه میشود. این رویکرد بدین مفهوم است که تمرکز عمده در اینجا بر تعیین مواردی است که فارسی آموزان «میتوانند» در هر سطح با بهرهگیری از زبان به انجام رسانند. این بروندادهای کاربردی، شفاف و قابل اندازهگیری، به نوبه خود، سازههای مهارتهای ارتباطی فارسی آموزان را تشکیل میدهند.

مجموعه کتاب های پرفا

پرفا

مجموعه شماره ۱

پرفا

مجموعه شماره ۲

پرفا

مجموعه شماره ۳

ساختار کتاب درس و ساختار هر درس چگونه است؟

هر سطح از کتا ب های پرفا )پایه، میانی و پیشرفته( در 12 بخش آورده شده و هر بخش شامل 4 درس است. در ابتدای هر بخش قسمت آمادگی ذهنی )برای معرفی کلی مباحث بخش و علاقمند ساختن فارس یآموزان به موضو عها( و در انتهای آن قسمت مرور و تمرین )شامل مروری سریع بر نکات درس ها و ایفای نقش در ایجاد ارتباط میان زبان و دنیای واقعی( جای گرفته است. ساختار در سهای چهارگانه در هربخش به این ترتیب است: درس اول: واژه، کاربرد در بافت، دستور زبان، صحبت کردن؛ درس دوم: تعامل، شنیدن، نوشتن، صحبت کردن؛ درس سوم: واژه، گفت و گو، دستور زبان، صحبت کردن؛ درس چهارم: خواندن، شنیدن، نوشتن و صحبت کردن. در ادامه، بخشی با عنوان پرفانما به عنوان نمایی برای گفتگوی بیشتر )به ویژه برای کلاس های بیان شفاهی(، با ارائه تصویری جامع از موضو عهای بخش، آورده شده است. در پایان کتاب، در راهنمای واژه واژه های هر بخش به ترتیب همراه با آوانگاری آمده است.